( نسخه آزمایشی )
فراخوان‌ها
| 1 مورد

خونخواهی خیابان

20/05/2023

زبان: فارسی

فراخوان سراسری خونخواهی خیابان

به خونخواهی عزیزان به قتل رسیده توسط حکومت ضحاک و عزیزانی که در خطر اعدام قرار دارند، امرپز به خیابانها می‌آئیم.

مطالب مرتبط با خونخواهی خیابان