( نسخه آزمایشی )
اهداف عملیاتی
| 1 مورد

خنثی کردن دوربین‌های پایش شهری و چراغ‌های راهنمایی

ایران

/ اصفهان

زبان: فارسی

با این راهکار دوربین‌های پایش شهری و چراغ‌های راهنمایی را خنثی کنید

مشخصات هدف عملیاتی

مطالب مرتبط

در تلگرام

مطالب مرتبط با خنثی کردن دوربین‌های پایش شهری و چراغ‌های راهنمایی