( نسخه آزمایشی )
خبرچینان
| 1 مورد

ابوبکر کریمی

مقیم ایران

/ سنندج

اطلاعات تماس:

نشانی ها:

ابوبکر کریمی
معاون استانداری سنندج ،استاد دانشگاه کردستان، مخبر سپاه
این مزدور در اعتراضات دانشجویان دانشگاه کردستان اقدام به شناسایی و معرفی دانشجویان آزادیخواه و معترض به حراست دانشگاه می کرد.

مطالب مرتبط

در تلگرام

مطالب مرتبط با ابوبکر کریمی