( نسخه آزمایشی )
آموزش ساخت اسلحه و تجهیزات دفاعی
| 25 مورد
برد متر
برد متر
هزینه تومان
هزینه تومان
تخریب متر
تخریب متر
نوع سلاح
سختی ساخت
موثر بر
صدا
آتش
حمل

روز

444

انقلاب