( نسخه آزمایشی )
مجروح شدگان
| 5 مورد
ساله
ساله
شهر محل تولد
شهر محل رخداد